UFO reglementen

UFO reglementen

UFO toernooien bestaan uit drie categorieën:

Open divisie Throw and Catch Only

Open divisie freestyle Only

Open combined divisie

Deelnemers in de open klasse kunnen kiezen uit deelname aan de Throw and Catch Only competitie, de Freestyle Only klasse of aan beide (combined). Deelnemers deelnemende bij een Major aan de Combined divisie zullen automatisch opgenomen worden in de Freestyle Only divisie en de Throw and Catch Only divisie.

Recreanten of beginnersklasse

Bij de Major of Local toernooien bestaat er ook een recreanten of beginnersklasse. De beginnersklasse is bedoeld voor deelnemers tijdens het eerste jaar van deelname aan wedstrijden. Ook voor deze deelnemers zijn er speciale beginnersklasses.

Meerdere honden en deelnemers

Bij Major/Local toernooien mogen honden meerdere malen ingeschreven worden. Voorwaarde is wel dat gezondheid en welzijn van de hond in acht te worden genomen, iedere eigenaar van de hond wordt hiervoor zelf verantwoordelijk geacht.

Deelnemers, die hebben ingeschreven voor de beginnersklasse mogen niet deelnemen aan een andere klasse. Elk team (hond/handler) heeft een individuele plaats in de World Cup Series. En elk team krijgt de mogelijkheid de finale te halen en prijzen te winnen in een major toernooi.

Major toernooi

De open klasse Combined (Freestyle only), waarbij de beste 10 teams zich kunnen kwalificeren voor de freestyle finale. De totale freestyle score van ieder team is verkregen door de scores van de twee voorrondes bij elkaar op te tellen. De open klasse Throw and Catch bestaat uit een Throw and Catch voorronde waarbij de beste 10 teams doorgaan naar de Throw and Catch finale. Teams, die deelnemen aan de open klasse freestyle en Throw and Catch zullen automatisch opgenomen worden in de algemene open klasse. De totale scores van de algemene open klasse zullen samengesteld worden door de punten van de freestyle voorrondes, de Throw and Catch voorronde en de freestyle finale. Recreanten en beginners: de recreanten en beginnerklasse bestaan bij een UFO Major toernooi uit een door de host van te voren te bepalen format, over het algemeen gelijk aan dat van de open klassen.

Regels en reglementen voor de freestyle

De freestyle ronde is een geklokte vrije wedstrijd, die wordt beoordeeld met punten, 40 maximaal, waarbij de volgende vier categorieën worden gebruikt:

Drive and athleticism: werklust en atletisch vermogen.

Ingenuity: inventiviteit.

Sequences and flow: de manier waarop de worpen in elkaar overgaan, de show moet ‘vloeien’.

Comprehensive: de totale indruk van de freestyle show.

Hierbij gelden de volgende regels:

Alleen bewegingen, die beginnen met de frisbee in de lucht en eindigen in het vangen door de hond worden meegeteld. Als de hond de frisbee uit de hand van de deelnemer pakt, telt dit niet voor de score. Rollers, waarbij de frisbee over de grond wordt gerold, zullen meetellen, vooropgesteld, dat de hond deze in de rol vangt.

Worpen, waarbij een of meer frisbees bewust door de hond niet worden gevangen en wel door de deelnemer worden wel meegeteld, vooropgesteld, dat deze goed worden uitgevoerd.

Een freestyleronde duurt 120 seconden. De tijd gaat lopen vanaf het moment, dat de eerste frisbee wordt gegooid. Bij resterende 60 seconden wordt dit aangegeven, vervolgens bij 30 seconden overgebleven speeltijd, bij 10 seconden en daarna het eindsignaal. De UFO beveelt aan de crowdwarmer niet langer dan 15 seconden te laten duren, of korter.

Deelnemers mogen maximaal 7 frisbees gebruiken bij de freestyleshow.

Elke frisbee, die niet door de organisatie ter beschikking is gesteld, moet als nieuw zijn. Mocht een deelnemer vragen hebben, die betrekking hebben op de bruikbaarheid voor de wedstrijd van de schijven, worden deze voorgelegd ter beoordeling aan de jury. De UFO behoudt zich het recht voor het gebruik van frisbees buiten bovengenoemde soorten te verbieden en verplicht zich de deelnemer te voorzien van UFO frisbees.

Kostuums en rekwisieten. Er zijn geen kledingvoorschriften voor de freestylerondes. Het gebruik van een speciaal kostuum zal niet bijdragen tot een hogere score, als dit niet bijdraagt tot een hogere amusementswaarde en bijval van het publiek bij de freestyleshow. Deelnemers moeten zich bewust zijn van het feit, dat het dragen van een kostuum zou kunnen leiden tot een lagere score, als dit de worpen of de bewegingen van de deelnemer en/of de hond belemmert.

Het gebruik van enige vorm van rekwisiet, dat niet gedragen is als kleding, is niet toegestaan, zo lang het team op het wedstrijdveld staat. Mochten hier vragen over bestaan, wordt contact opgenomen met de jury van tevoren.

Afwijkingen van de hierboven beschreven regels en richtlijnen kunnen leiden tot 1 punt aftrek van de freestyle show.

Muziek
Deelnemers: die hun eigen muziek meenemen, leveren deze in bij inschrijving bij het wedstrijdsecretariaat. Er wordt verwacht, dat muziek, die niet geschikt is voor alle leeftijden, vermeden zal worden. De muziek moet duidelijk worden gemerkt met de deelnemers naam en het nummer van de te spelen muziek en worden aangeboden op CD. De deelnemers, die geen eigen muziek meenemen, zullen voorzien worden van muziek door de organisatie.

Sprongen: Het is niet nodig sprongen te laten doen door de hond, waarbij op het lichaam van de deelnemer wordt afgezet, in een freestyle show, om een hogere score te krijgen. Mocht dit wel gedaan worden, moeten de sprongen altijd gecontroleerd en veilig worden uitgevoerd. Met name moet de deelnemer er voor zorgen, dat de hond veilig landt. Veelvuldige herhaling van sprongen of extreme hoogte van sprongen worden niet beloond.

Puntaftrek: Elke UFO official heeft er het recht toe tot 5 punten af te trekken van de score van een freestyleshow of, in extreme gevallen, het team te diskwalificeren, als op enige manier het dierenwelzijn in gevaar wordt gebracht, zoals beschreven in de algemene richtlijnen van de UFO. De puntenaftrek, die door elk individueel jurylid wordt gedaan, zal worden berekend tot een gemiddelde van puntaftrek.

Jurering: Drie juryleden zullen verantwoordelijk zijn voor de drie te beoordelen categorieën bij het DISC freestyle score systeem, te weten, Drive en Athleticism, Ingenuity of Sequences en Flow (zie hierboven). Elk jurylid zal ook een score geven voor het “comprehensive” puntentotaal. De hoogste en laagste score wordt hierbij niet meegenomen en de overblijvende punten zijn de punten voor de Comprehensive categorie.

Elk onderdeel wordt gescoord op een schaal van 1 tot 10, met een afronding op 0,1 punt. De juryleden kunnen korte aantekeningen of suggesties noteren voor de deelnemers.

Een toegevoegd jurylid zal verantwoordelijk zijn voor het berekenen van de catch ratio, het vangpercentage. Dit percentage zal worden gebruikt bij een gelijke stand tussen twee deelnemers en als ondersteuning voor de beoordeling. Dit zal niet worden toegevoegd aan de andere scores.

Het scoresysteem:

Drive en athleticism, werklust en atletisch vermogen van de hond. De jury kijkt naar de atletische mogelijkheden van de hond, met medeneming van het niveau van prooidrift, de poging om te komen tot snelheid, de manier waarop de hond de frisbee volgt, sprongcapaciteit en controle in de lucht en tijdens de landingen. Honden moeten een bepaalde combinatie van alertheid en zorgvuldigheid tonen als ze de frisbees vangen, die gegooid zijn met diverse bewegingen en over verschillende afstanden.

Ingenuity, inventiviteit. De jury kijkt naar de creativiteit, atletisch vermogen en de manier van het gooien van de frisbees van de deelnemer. Speciale aandacht is er voor het doelgericht gooien van de schijven en het vermogen divers worpen te laten zien. Mooie, goed afgewerkte rondes van worpen zijn belangrijk bij deze categorie, maar de nadruk wordt gelegd op vernieuwing en variatie, niet op uitvoering en herhaling.

Sequences en flow, de manier waarop de show is opgebouwd, vloeiend. De jury beoordeelt de samenwerking van het team in het uitvoeren van een show, die natuurlijk vloeit van worp naar worp en waarbij de overgangen van de diverse rondes soepel verlopen. Individuele worpenseries moeten dusdanig worden samengesteld, dat zij op een natuurlijke wijze in elkaar overgaan. Deelnemers worden beoordeeld op het hanteren van de schijven, wanneer de diverse onderdelen tot een show worden gevormd. (disc management). Trucs, die op zichzelf staan, die geen natuurlijk onderdeel van de show vormen, worden beoordeeld op de samenhang in de show. Teams worden niet benadeeld, als zij de juiste voorbereidingsmaatregelen nemen, die nodig zijn om een deel van de show goed te laten verlopen, zolang de voorbereidingstijd niet als storend wordt ervaren.

Comprehensive, de totale indruk. De jury beoordeelt hierbij de algemene indruk van de show, met speciale aandacht voor showmanship, presentatie, energie en bijval van het publiek.

Catch ratio, het vangpercentage. Dit is een wiskundig berekend cijfer, dat verkregen is door het aantal malen dat de hond de frisbee vangt te delen door het aantal pogingen om de frisbee te vangen. Vervolgens wordt dit vermenigvuldigd met 10, afgerond op een tiende van een punt. Bijvoorbeeld: 22 maal gevangen/ 30 pogingen x 10 = 7,33333, afgerond is dit 7,3.

UFO Freestyle Guidelines

The freestyle round is a timed freeform competition that is judged on a 40 point scale using the the four categories included in the DISC freestyle scoring system – Drive and Athleticism, Ingenuity, Sequences and Flow, and Comprehensive. Only moves that begin with the disc in flight and end with a catch are scored. Takes, moves in which the disc is handed off to the dog, will not be scored. Rollers, throws that are intentionally rolled along the ground to the dog, will be scored provided the dog makes a clean catch. Moves such as taps and double throws in which one or more discs are intentionally missed by the dog and caught by the thrower will be scored provided they are cleanly executed.
Time Limit
Freestyle routines have a time limit of 120 seconds. Official time begins with the first throw, and countdown of time remaining will be given at 60 seconds, 30 seconds, 10 seconds, and time. In the interest of time, the UFO recommends competitors limit their pre-routines to 15 seconds or less.
Discs
Competitors may use up to 7 discs during their freestyle routine. At all Major Tournaments, event discs will be available to all competitors for use during the competition. Competitors may supply their own discs, as long as they are from the list of approved discs and manufacturers. This list is available at the UFO website. Any disc not provided by the UFO must be on this list, and in new condition. If a competitor has any questions as to whether a disc is acceptable for use, they are strongly encouraged to seek out UFO officials for guidance. The UFO reserves the right to deny the use of any disc it deems to be outside of these guidelines and will provide UFO competition discs as a replacement.
Costumes and Props
There are no clothing restrictions in the freestyle round; however, the use of a costume will not increase the likelihood of a higher score if it does not add to the overall entertainment value and crowd appeal of the freestyle routine. Competitors should be aware that the use of a costume could actually contribute to a lower overall score if it hinders the successful execution of moves or disrupts the overall flow of the routine. The use of any type of prop, an item not worn on the body as clothing, is not permitted while the competing team is on the field. If there should be any question regarding this matter, it is highly recommended that competitors consult with the UFO officials in advance.
Infractions of any or any combination of the above guidelines during a competitor’s round will result in a 1 (one) point deduction from the freestyle score for that round.
Music
Competitors who bring their own music should present it to UFO officials when they are called to the on-deck area. Contestants are encouraged to avoid music that is not suited for a family audience. Music should be marked clearly on the case with the name of the competitor and the track number, and must be presented on a CD. Bad country music will be chosen for competitors who do not supply their own tape or compact disc.

Vaulting
It is not necessary to include vaulting, using the thrower’s body as a launching pad, in a freestyle routine in order to obtain a high score. If attempted, vaulting should be executed in a very controlled and safe manner, and special care should be taken to ensure that the dog lands safely and cleanly upon completion of the maneuver. Frequent repetition of vaults, or excessive height during vaults will not be rewarded.
Point Deductions
Each UFO official reserves the right to deduct up to 5 points from a competitors freestyle routine score, or in extreme cases, disqualify them entirely from the competition for violating any part of the Canine Welfare section of the UFO General Guidelines. The point deductions recommended by each individual judge will then be averaged to arrive at a final deduction value (0.5 point minimum).

Judging
Three judges will be responsible for judging one of the three subjective categories in the DISC Freestyle Scoring System: Drive and Athleticism, Ingenuity, or Sequences and Flow. Each judge will also give a score for the Comprehensive category, the high and low scores for will be dropped, and the remaining score will be the final Comprehensive category score. Each category is scored on a scale from 1-10 in 0.1 (one tenth) point increments. Judges have the option of writing a few short notes or suggestions on comment cards for the benefit of the competitor.
One additional judge will be responsible for determining a Catch Ratio Score. The Catch Ratio is used for reference and as a tiebreaker only. It will not be added to the other scores.

DISC Freestyle Scoring System

Drive and Athleticism – Judges look at the athletic ability of the canine competitor with special consideration for the dog’s level of prey drive, speed, stamina, tracking skills, leaping ability, and control while in the air and during landings. Canines should show consistency while catching discs with varying spins and orientations over a range of distances.

Ingenuity – Judges look at the creativity, athleticism and throwing ability of the human half of the team with special consideration for the consistent placement of discs, and ability to deliver a variety of difficult throws. Successful completions are an important part of this category, but emphasis is placed on innovation and variety, not execution and repetition.

Sequences and Flow – Judges look at how the team works together to present a routine that flows naturally from trick to trick and transitions smoothly between sequences. Individual sequences should be composed of tricks that logically flow together, and competitors should pay close attention to proper disc management when linking sequences to form a routine. Solitary tricks that are not part of an obvious sequence are given consideration for their contribution to the flow of the routine as a whole. Teams are not penalized for taking time to set up tricks properly provided the overall momentum of the routine is not compromised.

Comprehensive – Judges score the general impression of the routine as a whole with special consideration for showmanship, presentation, energy, and overall crowd appeal.

Catch Ratio – A mathematically determined number that is obtained by dividing the number of completions by the number of attempts, multiplying by 10, and then rounding to the nearest tenth of a point. For example, (22 catches) / (30 attempts) * 10 = 7.3333, or 7.3 by rounding to the nearest tenth of a point.