Het time trial veld heeft een afmeting van 18,3 meter lang en 10 m breed. Voor de wedstrijd zullen 2 velden naast elkaar komen te liggen die exact dezelfde afmeting hebben met daartussen 50 cm ruimte. Tussen beide velden in zal een afrastering (schapennet) komen zodat de honden niet op een ander veld terecht kunnen komen.

Het spel gaat van start waarbij elk team 2 ronden van maximaal 60 seconden de gelegenheid krijgt om een snelle tijd neer te zetten. Hiervoor zal dus elke keer 1 team per keer op het veld aanwezig zijn.

Het is de bedoeling dat elk team 2 catches realiseert waarbij de hond volledig (dus met 4 poten) de lijn van 18.3 meter gepasseerd moet zijn tijdens een catch op de grond, of tijdens de landing nadat de catch in de lucht heeft plaatsgevonden. Hiervoor krijgt elk team dus 60seconden de tijd.

De snelste tijd zal gelden voor de knock-out ronde.

de beste 8 teams (dus de teams met de 8 snelste tijden) zullen in de knock-out rondes tegen elkaar uitkomen. Daarbij zal de snelste tegen de minst snelste gaan spelen, nr 2 tegen nr 7, nr 3 tegen nr 6 en nr 4 tegen nr 5. Elk team (1 hond, 1 handler) krijgt 3 werpbeurten per ronde. Het team waarbij de hond het eerste weer terug en volledig over de startlijn is nadat deze 2 succesvolle catches heeft gescoord heeft de ronde gewonnen. Hier geldt dus geen tijdslimiet van 60 sec!

Daarna zullen steeds de winnaars van de betreffende ronden via een poule systeem tegen elkaar uitkomen, waarbij we uiteindelijk via een troostfinale (verliezers halve finale) een winnaar van de 3e plaats bepalen, en de uiteindelijke winnaars van de halve finale het tegen elkaar in de finale mogen opnemen om te bepalen wie 1e en 2e worden.

Er zijn geen zij-lijnen dus er is geen sprake van out-of-bounce regeling, echter mocht de hond om welke reden ook op het andere veld terecht komen, dan volgt er een automatische diskwalificatie en heeft de handler die betreffende ronde verloren.

The time trial field has a size of 18.3 meters long and 10 m wide. For the competition, 2 fields will be placed next to each other that have exactly the same size with a space of 50 cm in between. Between the two fields there will be a fence (sheep net) so that the dogs cannot end up on another field.

The game starts with each team being given 2 laps of maximum 60 seconds to set a fast time. This means that 1 team will be present on the field at a time.
It is the intention that each team achieves 2 catches whereby the dog must have completely (ie with 4 legs) passed the 18.3 meter line during a catch on the ground, or during the landing after the catch has taken place in the air. Each team has 60 seconds to do this.

The fastest time will count for the knockout round.

the best 8 teams (ie the teams with the 8 fastest times) will face each other in the knockout rounds. The fastest will play against the least fastest, nr 2 against nr 7, nr 3 against nr 6 and nr 4 against nr 5. Each team (1 dog, 1 handler) gets 3 throws per round. The team where the dog is first back and completely over the starting line after scoring 2 successful catches wins the round. So there is no time limit of 60 seconds!

After that, the winners of the relevant rounds will always compete against each other via a group system, in which we ultimately determine a winner of 3rd place via a consolation final (losers semi-final), and the eventual winners of the semi-final against each other in the final. may record to determine who will be 1st and 2nd.

There are no side lines so there is no out-of-bounce regulation, however if the dog ends up on the other field for any reason, there will be an automatic disqualification and the handler has lost that round.